Skip to content

បទពិសោធ និងការយល់ដឹងរបស់សិស្សនិងគ្រូទៅលើការប្រឹក្សាយោលបល់អាជីពការងារនៅថ្នាក់ទី១០ [The Experiences and Understanding of Cambodian Students and Teachers on Career Advice in Grade 10]

Career advice/education is defined as the development of knowledge, skills and attitudes through a planned program of learning experiences in education and training settings which will assist students to make informed decisions about their study or work options and enable effective participation in working life. The Cambodian Ministry of Education Youth and Sports’2004 curriculum policy required all schools to provide career advice for grade 10 students. In this study, the researcher explored the experiences of recent former grade 10 students of the provision of career advice at their school and also the understanding among grade 10 teachers of this element of the policy. The study was conducted with a small sample of grade 11 students and grade 10 teachers from different geographical locations in both Phnom Penh and the provinces. The researcher used semi-structured interviews to collect the data.


This research is conducted by Mrs. Heng Vechnan in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Education in Educational Administration and Leadership at Master of Education program, Royal University of Phnom Penh.

The main findings were summarized as follows:

The results of the study indicated that both students and teachers were unaware of the policy, students had not received career advice neither had the teachers been equipped or prepared to provide career advice. Giving or receiving subject advice rather than career advice appeared to be the experience of some in the study. Teachers expressed their need for the MoEYS to better equip them for the role of career advising, and the students wanted skilled assistance to be able to plan for their future and make an informed transition from school to work or further study.

For more information or access this research, please go to get a permission from Faulty of Education at Royal University of Phnom Penh or directly contact by the author, Mrs. Heng Vechnan, via emal: vechnan.heng@gmail.com. 
បទពិសោធ និងការយល់ដឹងរបស់សិស្សនិងគ្រូទៅលើការប្រឹក្សាយោលបល់អាជីពការងារនៅថ្នាក់ទី១០

 

ការ​ស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ អ្នកនាង ហេង វិជ្ជណាន ដើម្បីបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ ផ្នែករដ្ឋបាលនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំអប់រំ នៅកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

 

មូលន័យសង្ខេប

ការប្រឹក្សាពីអាជីព  និងការងារគឺជាការអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង  ជំនាញ   និងឥរិយាបថ តាមរយៈកម្មវិធីដែលបានរៀបចំដែលបានមកពីបទពិសោធន៍ដែលបានជួបប្រទះក្នុងការអប់រំ និងរៀបចំវគ្គបំប៉នដើម្បីជួយសិស្សក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងសិក្សា    ឫជម្រើសនៃការងារនិងជួយ ជំរុញអោយមានការចូលរួមក្នុងជីវិតការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ គោលនិយោបាយនៃ កម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ​ យុវជន ​និងកីឡាឆ្នាំ ២០០៤   នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវ  តម្រូវអោយគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំផ្តល់អោយទីប្រឹក្សាស្តីពីអាជីព   ​និងការងារដល់សិស្សថ្នាក់ទី១០ ។ ការស្រាវជ្រាវនេះ​មានគោលបំណងស្វែងរកថាតើសិស្សដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១០ បានទទួលនូវការផ្តល់ទីប្រឹក្សាអំពីអាជីព និងការងារពេលដែលពួកគេបានសិក្សានៅពលនោះ ហើយនឹងស្វែងរកពីការយល់ដឹងរបស់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១០ទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រសួង អប់រំ។ ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីសិស្សថ្នាក់ទី១១និងគ្រូបង្រៀន ថ្នាក់ទី១០ដែលមកពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាតាមបណ្តាលខេត្តនិងទីក្រុងនានា។អ្នកស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ semi-structured ​​​​interviews ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ។

លទ្ធផលសំខាន់ៗ ត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

លទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបង្ហាញ ថាសិស្សនិងគ្រូមិនបាន​យល់ដឹងពីគោលការណ៍ក្រសួងអប់រំទេ ដូចនេះសិស្សក៏មិនបានទទួល ការប្រឹក្សាស្តីអំពីអាជីព និងការងារហើយគ្រូបង្រៀនក៏មិនបានទទួលនូវវគ្គបំប៉នឫធ្វើការរៀបចំ ដើម្បីផ្តល់អោយនូវការប្រឹក្សាស្តីអំពីអាជីព  និងការងារនោះទេជាហេតុធ្វើអោយសិស្សទទួល ត្រឹមតែការប្រឹក្សាទៅលើការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាជាជាងប្រឹក្សាស្តីអំពីអាជីពនិងការងារ។ការ សិក្សានេះយល់ឃើញថាគ្រូបង្រៀនដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាសុំអោយ ​ក្រសួង អប់រំ យុវជននិងកីឡាអោយមានការបំពាក់នូវវគ្គបំប៉នស្តីអំពីមុខរបរនិងការងារហើយសិស្សក៏សុំអោយមានជំនួយនូវជំនាញស្តីអំពីអាជីពនិងការងារដើម្បីជួយរៀបគម្រោងដែលជាស្ពានឆ្ពោះទៅរកទីផ្សារការងារឫក៏ធ្វើការបន្តការសិក្សាទៅមុខទៀត ។

For more information or access this research, please go to get a permission from Faulty of Education at Royal University of Phnom Penh or directly contact by the author, Mrs. Heng vechnan, via emal: vechnan.heng@gmail.com. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *