យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្យស័ព្ទរបស់គ្រូវិទ្យាល័យជនជាតិខ្មែរដែលបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសក្នុងខេត្តតាកែវ

Home / Education / យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្យស័ព្ទរបស់គ្រូវិទ្យាល័យជនជាតិខ្មែរដែលបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសក្នុងខេត្តតាកែវ

ដូចដែលជ្រាបហើយថា ការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទមានភាពសំខាន់ដែលផ្តល់លទ្ធផលដល់ការរៀនរបស់សិស្សក្នុងរយៈពេលវែង  តែនៅពុំទាន់មានភាពច្បាស់​លាស់ថាលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូមានសកម្មភាពបង្រៀនល្អក្នុងការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទ ។ គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ គឺដើម្បីសិក្សា​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីយុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្យស័ព្ទរបស់គ្រូវិទ្យាល័យជនជាតិខ្មែរដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសក្នុងខេត្តតាកែវ​ ដែលប្របកដោយគោលបំណងបីប្រការគឺ៖ ប្រការទី ១ ត្រូវការជ្រាបថាលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ មានយុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទអ្វីខ្លះក្នុងការបង្ហាញពាក្យថ្មីដល់សិស្ស  និងវិធីដែលធ្វើឲ្យសិស្សចងចាំពាក្យដែលធ្លាប់រៀនមកហើយ ។​  ប្រការទី ២ ដើម្បីសិក្សាពីភាពខុសគ្នារបស់យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនពាក្យដល់សិស្សរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូកម្ពុជាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តតាកែវ ។ ប្រការចុងក្រោយ គឺដើម្បីជ្រាបពីបញ្ហាដែលលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូកម្ពុជាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងខេត្តតាកែវបានមកពីបទពិសោធន៏ការបង្រៀនពាក្យដល់សិស្ស ។​  ភាគសំណាកដែលប្រើក្នុងការស្រាវជ្រាវគឺ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូកម្ពុជាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងខេត្តតាកែវ ចំនួន ១០២​ នាក់​ ដែលបានមកពីការជ្រើសភាគសំណាកដោយប្រើតារាងក្រេស៊ីនិងម៉រ៏កែន (Table of Krejcie & Morgan) ធ្វើការជ្រើសដោយវិធីជ្រើសបែបបែងថ្នាក់ (Stratified Random Sampling)និងការជ្រើសបែបងាយ(Simple Random Sampling) ដោយជ្រើស លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ចំនួន០៤​ នាក់ដើម្បីសម្ភាសន៏ស៊ីជម្រៅ​ (In-depth Interview) ។​

ឧបករណ៏ដែលប្រើក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យប្រកបដោយ (១) កម្រងសំណួរយុទ្ធសាស្រ្ត ការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទ (២) ការថតវីដេអូការបង្រៀន និង​ (៣) ការសម្ភាសន៏ពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ ។     សត្ថិដែលប្រើក្នុងការវិភាគទិន្នន័យមានដូចជា ៖ តម្លៃភាគរយ​ (Percentage)  តម្លៃមធ្យម (Mean) គម្លាតស្តង់ដា (Standard Deviation) ការតេស្តតម្លៃធី (Independent Samples t-test) និង One-way ANOVA ដោយកំណត់តម្លៃភាពមានន័យសំខាន់ផ្នែកសត្ថិក្នុងកម្រិត .០៥ ។

លទ្ធផលសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវអាចសង្ខេបដូចខាងក្រោម ៖

១. យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូកម្ពុជាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងខេត្តតាកែវ​ដោយរួមឋិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យម។ នៅពេលពិចារណានូវរាល់យុទ្ធសាស្រ្តនីមួយៗ លទ្ធផលបានបង្ហាញថា យុទ្ធសាស្រ្តនៃការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយត្រង់​ (Direct Vocabulary Instruction Strategies)  ​ និងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទបែបបញ្ចូនគ្នា (Consolidating Vocabulary Instruction Strategies)​  ស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់។  ចំណែក                 យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយប្រយោល​ (Indirect Vocabulary Instruction Strategies) ស្ថិតនៅកម្រិតមធ្យម ។​

២. ការប្រៀបធៀបយុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូកម្ពុជាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងខេត្តតាកែវ ចំណែកតាមភេទ  បទពិសោធន៏ការបង្រៀន និងកម្រិតការអប់រំ បានបង្ហាញ ដោយរួមថាមិនខុសគ្នា ។  ពេលពិចារណាតាមមុខវិជ្ជា បានស្តែងឲ្យឃើញថា យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយត្រង់​ និងយុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទបែបរួមបញ្ចូលគ្នាមានភាពខុសគ្នា  មានន័យសំខាន់ផ្នែកស្ថិតិនៅកម្រិត .០៥ ។ ចំណែកយុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយប្រយោល មិនខុសគ្នា ។

៣. ការថតវីដេអូការបង្រៀន  និងការសម្ភាសន៏អំពីបញ្ហាដែលប្រទះក្នុងការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយចែកជា ០៣ ប្រភេទ បានបង្ហាញថា  (១) យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយត្រង់ ៖ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ចូលចិត្តប្រើរូបភាព  ឧបករណ៏បង្រៀនជាក់ស្តែង និងប្រើភាសាដើមក្នុងការពន្យល់ពាក្យថ្មី។  លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូក៏ចូលចិត្តបង្រៀនសិស្សឲ្យបញ្ចេញសម្លេងប្រកបពាក្យ និងបង្រៀនពាក្យដោយឲ្យសិស្សបញ្ចេញសម្លេងតាម (២) យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទដោយប្រយោល ៖  លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ចូលចិត្តឲ្យសិស្សរៀនពាក្យដោយការបដិកិរិយាជាមួយម្ចាស់ភាសា ឬលោកគ្រូ-  អ្នកគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាជាមួយការប្រើការបង្ហាញនិងការអភិប្រាយ  និង (៣) យុទ្ធសាស្រ្តការបង្រៀនវាក្សស័ព្ទបែបរួមបញ្ចូលគ្នា ៖  លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូចូលចិត្តឲ្យសិស្សសិក្សាពីការបញ្ចេញសម្លេង  ការប្រកបពាក្យ និងការអនុវត្តការបង្រៀន និងរៀន ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យកើតប្រយោជន៏សម្រាប់ការស្រាវ ជ្រាវបន្តទៀត ។


This research is conducted by Prak  Sanon in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Education in Educational Administration and Leadership at Master of Education program, Royal University of Phnom Penh.


For more information or access this research, please go to get a permission from Faulty of Education at Royal University of Phnom Penh or directly contact by the author, Prak  Sanon, via emal: praksanon@yahoo.com


Related Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!